Algemene voorwaarden Sales Butler B.V.

 

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de met hoofdletters aangeduide begrippen in de navolgende betekenissen gebruikt:
Sales Butler : Sales Butler B.V., statutair gevestigd te Rotterdam;


Klant: degene, natuurlijke of rechtspersoon, met wie door Sales Butler een overeenkomst wordt
aangegaan met betrekking tot de Dienst, dan wel die van de Dienst gebruik maakt;

Dienst: de door Sales Butler te exploiteren dienst waarbij Sales Butler ten behoeve van de Klant
callcenterservices aanbiedt en op grond daarvan uitgaande telefoongesprekken voert;

 

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Sales Butler en de Klant, uit welke hoofde of onder welke benaming dan ook, tenzij Sales Butler en de Klant uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
2.2 Bedingen die afwijken van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Sales Butler zijn aanvaard;
2.3 Eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover Sales Butler de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant uitdrukkelijk heeft aanvaard.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Voor zover een door Sales Butler gedane aanbieding met betrekking tot de Dienst kan worden beschouwd als een aanbod, is elk door Sales Butler gedaan aanbod een vrijblijvend aanbod;
3.2 De Overeenkomst komt tot stand doordat de Klant zich
(1) door middel van een volledig ingevuld en ondertekend, door of namens Sales Butler ter
beschikking gesteld voorstel, offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst of;
(2) mondeling of;
(3) via een homepage van Sales Butler of anderszins on-line;
aanmeldt voor een of meer Diensten van Sales Butler en Sales Butler deze aanmelding aanvaardt;
3.3 Sales Butler heeft het recht om een Klant zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

4. Vergoedingen en Prijzen voor Outbound activiteiten
4.1 Tenzij anders is overeengekomen en afhankelijk van de door de Klant bij Sales Butler afgenomen Dienst, zal Sales Butler de te berekenen vergoedingen, baseren op een door Sales Butler aan de Klant gedaan voorstel. Een dergelijk voorstel wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval een projectomschrijving, hetwelk onder meer doch niet uitputtend kan bevatten de uurprijs van de diverse projectmedewerkers, ofwel afhankelijk van het soort project de prijs per verrichting, waaronder kunnen worden verstaan telefoongesprek, e-mail, – administratieve- vastlegging; het projectdoel; een mogelijk verwerkingsdoel van de ontvangen gegevens; het aantal te bellen adressen; de inhoud van het gesprek; de benodigde respons; een vragenlijst; een analysemethode; de wijze van rapportage en overige door de Klant aan te geven specificaties. Daarnaast verstrekt Sales Butler een schatting van de benodigde tijdseenheden;
4.2. Sales Butler zal de kosten per verrichting of per uur, zulks afhankelijk van hetgeen in de
projectomschrijving daaromtrent is bepaald, alsmede de kosten van telecommunicatie, huisvesting, apparatuur en overige vaste kosten in rekening te brengen bij de Klant;
4.3. Voornoemde prijs is exclusief: BTW;
4.4. Ingeval de Klant het door Sales Butler gedane projectvoorstel niet bevestigd en Sales Butler heeft reeds een aanvang genomen met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de opdracht conform het bepaalde in het projectvoorstel;
4.5 Sales Butler behoudt zich het recht voor de vergoedingen en prijzen eenzijdig te wijzigen. Sales Butler is, met uitzondering van het eerste jaar van de looptijd van de overeenkomst, gerechtigd om de door haar gehanteerde tarieven te wijzigen, zulks tot maximaal het in enig jaar geldende CBS-loonindexcijfer voor de bedrijfstak Vervoer en Communicatie, CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen. Een dergelijke wijziging vindt eerst toepassing een maand nadat Klant hiermee bekend is gemaakt. De Klant heeft het recht de Overeenkomst tot de ingangsdatum van de verhoging schriftelijk op te zeggen met inachtneming van de tussen partijen geldende opzegtermijn;
4.6. De aan het opstellen van een projectvoorstel verbonden en samenhangende kosten kunnen door Sales Butler in rekening worden gebracht, ingeval het voorstel niet leidt tot een opdracht.

 

5. Diensten
5.1 Sales Butler biedt diensten aan met betrekking tot het voeren van outbound telefoongesprekken;
5.2 Ingeval door Sales Butler uitgaande telefoongesprekken dienen te worden gevoerd zal Sales Butler:
a. desgewenst een aantal door de Klant aan te reiken adressen bij wijze van proef benaderen om zodoende een schatting te kunnen doen van het aantal in totaal te bellen adressen om te kunnen voldoen aan het door de Klant gewenste doel;
b. de door Klant aangeleverde adressen telefonisch benaderen op naam van de Klant om zodoende te bemiddelen in de totstandkoming van overeenkomsten of ondersteuning te bieden bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de Klant en de telefonisch benaderde;

 

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Sales Butler zal zich steeds inspannen om de opdracht naar beste vermogen en inzicht uit te voeren, zulks overeenkomstig de met de Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures;
6.2 Mocht zijn overeengekomen dat de uitvoering van de overeenkomst gefaseerd plaatsvindt, dan is Sales Butler gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden welke behoren tot de volgende fase op te schorten, totdat de Klant zijn schriftelijke goedkeuring heeft verstrekt aan de voorafgaande fase;
6.3 Aanwijzingen of instructies van de Klant behoeven slechts door Sales Butler te worden opgevolgd ingeval zij tijdig zijn verstrekt en leiden tot verantwoorde gevolgen. Mocht deze aanwijzingen leiden tot extra, niet – overeengekomen, werkzaamheden, zal daarover een aanvullende vergoeding dienen te worden voldaan;
6.4 Sales Butler behoudt zich voor om ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

 

7. Betaling
7.1 Betaling van de door de Klant aan Sales Butler ter zake de gesloten Overeenkomst verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;
7.2 Klachten over het bedrag van de factuur dienen door de Klant binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk door de Klant aan Sales Butler te worden gemeld. Klachten omtrent de factuur die Sales Butler later bereiken zijn niet ontvankelijk;
7.3 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de door de Klant verschuldigde bedragen, zijnde al hetgeen uitgaat boven de reeds voldane voorschotnota’s, binnen 30 dagen na de in de factuur vermelde datum te worden voldaan. Sales Butler verzendt gespecificeerde nota’s. Indien Klant de factuur niet tijdig betaalt, is de Klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is;
7.4 Als de hoogte van de betaalde voorschotnota de werkelijke kosten overschrijdt, dient Sales Butler het verschil binnen 30 dagen na de in de factuur vermelde datum te voldoen op een door Klant aan te geven rekeningnummer. Sales Butler is in geen geval rente over dit verschil verschuldigd;
7.5 In geval van niet tijdige betaling is de Klant vanaf de datum van verzuim tot en met de dag van voldoening van het gehele verschuldigde bedrag, een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, alsmede de door Sales Butler gemaakte redelijke administratiekosten;
7.6 Alle door Sales Butler gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in geval van niet of niet tijdige betaling door de Klant komen voor rekening van de Klant, conform het tarief gehanteerd door de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders zijnde 15% van de hoofdsom, een en ander met een minimum van EUR 50,–;
7.7 Naast voornoemde buitengerechtelijke kosten zijn alle te maken kosten, zoals gerechtelijke
kosten en executiekosten, verband houdende met de incasso van een openstaande vordering voor rekening van Klant.

 

8. Verplichtingen van de Klant
8.1 Indien noodzakelijk zal de Klant alle medewerking aan Sales Butler of een door haar
ingeschakelde derde verlenen en alle benodigde informatie te verschaffen. De Klant zal zo nodig zelf zorgdragen voor eventuele vergunningen, ontheffingen of machtigingen die voor het gebruik van de Dienst noodzakelijk zijn;
8.2 De Klant zal zich onthouden van gedragingen die in strijd zijn met de Overeenkomst of de wet. In het bijzonder zal de Klant zich onthouden van het maken van inbreuk op intellectuele
eigendomsrechten van derden en/of van Sales Butler;
8.3 . De Klant verplicht zich ertoe om zich gedurende de uitvoering van de opdracht alsook
gedurende een tijdvak van een jaar daarna te onthouden van het al dan niet indirect aantrekken, in dienst nemen als mede het werven van personeel van Sales Butler, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van een viervoud van het laatst verdiende maandloon van de betreffende medewerker van Sales Butler, alsmede de door Sales Butler ten behoeve van die medewerker gemaakte opleidingskosten gedurende de laatste 365 dagen dat het dienstverband heeft voortgeduurd.


9. Verplichtingen van het Belbureau
9.1 Belbureau is gedurende 24 maanden na totstandkoming van overeenkomst met een Klant, ZZP’er
of beller van een ander belbureau via het platform Sales Butler niet gemachtigd om direct zaken te
doen zonder tussenkomst van Sales Butler met Klant, ZZP’er of ander belbureau.

9.2 De tussenkomst van Sales Butler is gebaseerd op een financiële vergoeding welke
overeengekomen wordt.
9.3 Bij overtreding van 9.1 staat een boete van 24 maanden keer de maandelijkse fee van de
desbetreffende Klant, ZZP’er of beller van een ander belbureau.


10. Verplichtingen van het Belbureau
10.1 Belbureau is gedurende 24 maanden na totstandkoming van overeenkomst met een Klant,
ZZP’er of beller van een ander belbureau via het platform Sales Butler niet gemachtigd om direct
zaken te doen zonder tussenkomst van Sales Butler met Klant, ZZP’er of ander belbureau.
10.2 De tussenkomst van Sales Butler is gebaseerd op een financiële vergoeding welke
overeengekomen wordt.
10.3 Bij overtreding van 9.1 staat een boete van 24 maanden keer de maandelijkse fee van de
desbetreffende Klant, ZZP’er of beller van een ander belbureau.


11. Intellectuele en industriële eigendom
11.1 Sales Butler beschikt over de noodzakelijke intellectuele eigendomsrechten om de Dienst aan de
Klant te leveren;
11.2 Sales Butler vrijwaart de Klant tegen aanspraken of vorderingen van derden met betrekking tot
(beweerdelijke) schending van enig intellectueel eigendomsrecht van deze derde ontstaan of
veroorzaakt door het gebruik van de Dienst door de Klant, mits de Klant Sales Butler onverwijld op de
hoogte stelt van een dergelijke aanspraak of vordering; Sales Butler exclusief toestaat en in staat
stelt de verdediging tegen de aanspraak of vordering te voeren; Sales Butler de nodige informatie en
bijstand verschaft om Sales Butler in staat te stellen adequaat de verdediging tegen de vordering of
aanspraak te voeren en Sales Butler de exclusieve zeggenschap verleent in de verdediging tegen de
vordering, daaronder begrepen het treffen van een regeling in der minne. Sales Butler vrijwaart de
Klant niet indien de (beweerdelijke) schending is ontstaan door, in verband met of als gevolg van
toedoen van de Klant;
11.3 Voor zover de Klant gerechtigd is tot het auteursrecht over de zijnerzijds aan te leveren
bestanden, geeft hij dit bij de totstandkoming van de overeenkomst met Sales Butler ten behoeve
van Sales Butler prijs.

 

12. Overmacht
12.1 Sales Butler wordt niet geacht toerekenbaar tekort te schieten of anderszins aansprakelijk te zijn
jegens de Klant wegens een tekortkoming in de nakoming of wegens niet-nakoming van enige

verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, voor zover deze tekortkoming in de nakoming of niet-
nakoming niet te wijten is aan de schuld van Sales Butler, noch krachtens wet, rechtshandeling of in

het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Sales Butler komt. Van dergelijke omstandigheid
is onder meer sprake in geval van tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende
personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid,
werkstakingen, of beëindiging van dienstverband of overeenkomst van opdracht;
– vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers;
– overige aan de wil van Sales Butler onafhankelijke omstandigheden, waaronder te verstaan
onjuiste of ontijdige informatieverstrekking en/of medewerking door opdrachtgever, waardoor de
nakoming van haar verplichtingen wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of

waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van Sales Butler kan worden
verlangd.

 

13. Aansprakelijkheid(beperkingen)
13.1 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid is de totale aansprakelijkheid van Sales
Butler wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waaronder
begrepen het verloren gaan van data, beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot
maximaal het totale bedrag dat de Klant de twee maanden voorafgaand aan de
schadeveroorzakende gebeurtenis aan Sales Butler heeft betaald. Aansprakelijkheid van Sales Butler
voor indirecte schade, daaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
13.2 Buiten het in artikel 11.1 genoemde geval rust op Sales Butler geen enkele aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden
gebaseerd;
13.3 Het belang van Sales Butler zich redelijkerwijs tegen een vordering tot schadevergoeding te
kunnen verweren brengt mee dat het recht op schadevergoeding van de Klant vervalt indien de Klant
zijn recht op schadevergoeding niet schriftelijk geldend maakt binnen twee maanden na het ontstaan
van de schade;
13.4 De Klant is aansprakelijk voor elke schade of nadeel, waaronder begrepen gemaakte kosten, zoals de gemaakte en nog te maken loonkosten van Sales Butler, en de gederfde winst ten gevolge van IT-, telecom- of andersoortige storingen in de bedrijfsvoering van de Klant, die door hem wordt toegebracht aan Sales Butler. Deze aansprakelijkheid van de Klant geldt ook ten aanzien van schade veroorzaakt door derden wiens handelingen en gedragingen aan de Klant kunnen worden toegerekend;
13.5 De Klant vrijwaart Sales Butler voor alle aanspraken van derden welke verband houden met het
gebruik van de Dienst(en) door de Klant of door derden wiens gedragingen aan de Klant kunnen
worden toegerekend. De Klant zal aan Sales Butler alle schade en kosten vergoeden die uit dergelijke
aanspraken van derden ontstaan;
13.6 Sales Butler is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant door handelen of nalaten van
derden waarmee de Klant een overeenkomst heeft gesloten, ook niet indien het overeenkomsten
betreft die voor het gebruik van de Dienst bevorderlijk, wenselijk of noodzakelijk zijn, waaronder
maar niet uitsluitend begrepen overeenkomsten met telefoonmaatschappijen en hard- of
softwareleveranciers.

14. Duur en opzegging van de overeenkomst
14.1 Een Overeenkomst wordt ofwel voor bepaalde ofwel voor onbepaalde tijd aangegaan en vangt,
tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aan op het moment van Levering van de Dienst, zulks
met uitzondering van die overeenkomsten die een einde nemen door de enkele voltooiing daarvan;
14.2 Een voor onbepaalde tijd aangegane Overeenkomst kan door Sales Butler en de Klant te allen
tijde worden opgezegd met in achtneming van een termijn van drie maanden. Opzegging is slechts
mogelijk tegen het einde van een kalendermaand;

15. Opschorting en beëindiging

15.1 Sales Butler heeft het recht om met onmiddellijke ingang de Dienst, alsmede de verstrekking of
afgifte van data verkregen gedurende de uitvoering van de Dienst geheel of gedeeltelijk op te
schorten of de Overeenkomst te beëindigen zonder aansprakelijk of anderszins schadeplichtig te zijn
jegens de Klant, indien:
– de Klant tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst of de
wet, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis opschorting of
beëindiging niet rechtvaardigt;
– de Klant surséance van betaling heeft aangevraagd of surséance van betaling is verleend, hij in
staat van faillissement is verklaard of zijn faillissement is aangevraagd of hij onder curatele wordt
gesteld.
15.2 Opschorting of beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 13.1 laat de
betalingsverplichtingen van de Klant op grond van de Overeenkomst onverlet.

16. Informatie
16.1 De Klant verschaft Sales Butler alle informatie waarvan de Klant redelijkerwijs weet of kan
weten dat deze van belang is voor de goede uitvoering van de opdracht door Sales Butler, alsmede
de informatie die door Sales Butler nodig wordt geacht en waarom door Sales Butler wordt verzocht
ten behoeve van de levering en afgifte van de Dienst door Sales Butler. De Klant zal Sales Butler
terstond op de hoogte stellen van een wijziging in de door hem aan Sales Butler verschafte gegevens;
16.2 De Klant geeft toestemming om zijn persoonsgegevens, alsmede de door hem aangeleverde
persoonsgegevens op te nemen in de klantenregistratie van Sales Butler. De Klant garandeert dat de
betrokkenen hun toestemming hebben verleend aan de verstrekking van hun gegevens aan derden,
zoals Sales Butler, voor het doel zoals dat door Sales Butler in het projectvoorstel is omschreven.
Deze klantenregistratie is enkel toegankelijk voor Sales Butler en dient slechts voor administratieve
doeleinden of specifieke marketing activiteiten te verrichten door Sales Butler;
16.3 Sales Butler en Klant garanderen dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de
andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Als vertrouwelijk
geldt informatie indien deze door partijen uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid;
16.4 Partijen garanderen dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens,
daaronder in het bijzonder de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet Bescherming
Persoonsgegevens, of daarvoor in de plaats tredende wetgeving, stipt in acht zullen worden
genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. De Klant dient Sales Butler daartoe
alle benodigde informatie op eerste aanvraag te verschaffen. Sales Butler dient zorg te dragen voor
een naar stand van de techniek adequate beveiliging van deze gegevens. Voor zoveel de voornoemde
wet van toepassing is draagt de Klant, als verantwoordelijke, zorg voor de melding van de
gegevensverwerking bij het College bescherming Persoonsgegevens en vrijwaart deze Sales Butler als
bewerker voor iedere aanspraak.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 De Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen op grond van de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk aan een derde over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Sales Butler.

18. Telecommunicatie
Bij gebruik van telecommunicatie is de Klant verantwoordelijk voor de juiste keuze en
beschikbaarheid daarvan. Sales Butler zal daarbij desgewenst ondersteuning verschaffen.

19. Slotbepalingen
19.1 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig
wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Sales Butler en de Klant zullen in dat geval in onderling overleg de nietige, ongeldige, niet-
afdwingbare of onwettige bepaling vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van

de nietige, ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling in acht zullen worden genomen;
19.2 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, dient een aanvulling of
wijziging van een tussen Sales Butler en de Klant gesloten overeenkomst altijd schriftelijk te worden
overeengekomen;
Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle eerdere versies en zijn vanaf het moment van
inwerkingtreding van toepassing op alle reeds bestaande overeenkomsten.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1 Deze Overeenkomst en alle geschillen die daaruit voortvloeien worden beheerst door
Nederlands recht;
20.2 Onverminderd het recht van Sales Butler een geschil voor te leggen aan een andere rechter, die
op grond van wettelijke bepalingen bevoegd is te oordelen, komen partijen overeen geschillen
voortvloeiende uit en/of verband houdende met deze Overeenkomst voor te leggen aan de
bevoegde rechter te Rotterdam. Indien Klant, natuurlijke persoon, door Sales Butler in rechte wordt
betrokken dan kan hij door middel van een schriftelijke verklaring binnen een maand na dagvaarding opteren voor de bevoegde rechter van zijn woonplaats.