Privacy verklaring 

U deelt uw persoonsgegevens met ons. Als u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u  opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens. In  deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy. 

 1. Wie zijn wij? 

Sales Butler is een leadgenerator, een dienstverlener die Business to Business leads voor bedrijven  genereert. We helpen onze klanten met het maken van afspraken bij prospects / klanten. 

 1. Wat zijn persoonsgegevens en wat is ’verwerken’? 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. U deelt  persoonsgegevens met ons wanneer u klant bij ons bent of wanneer u om andere redenen contact  met ons heeft. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook  het IP-adres van uw computer. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. 

Als u een zzp’er bent of wanneer u een eenmanszaak, vof of maatschap heeft, dan zijn die gegevens  ook persoonsgegevens, want ze zijn direct herleidbaar tot u. 

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat u  kunt doen met gegevens: 

het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen,  gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband  brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens. 

 1. Welke persoonsgegevens gebruikt Sales Butler? 

Sales Butler gebruikt verschillende categorieën van gegevens. 

Gegevens voor de aanvraag en uitvoering van onze diensten en producten 

Bij de aanvraag voor diensten van Sales Butler verstrekt u ons gegevens. Deze gegevens leggen wij  vast. 

Deze gegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer. 

Gegevens als u contact heeft met Sales Butler 

Wij kunnen ook gegevens vastleggen als u contact opneemt met Sales Butler. Bijvoorbeeld als u  contact zoekt met Sales Butler, telefonisch, via onze website of via sociale media. 

Als u contact met ons zoekt via sociale media bestaat de kans dat u onbedoeld, naast de informatie  die u zelf verstrekt, ook andere gegevens met ons deelt. Wij ontvangen dan bijvoorbeeld uw naam,  profiel en interesses. De gegevens die worden gedeeld zijn afhankelijk van de voorkeuren die u zelf  hebt ingesteld. Wilt u meer informatie over welke gegevens wij ontvangen en over het aanpassen  

van uw instellingen? Raadpleeg dan de privacy-policy van de sociale-media-aanbieder.

 1. Hoe krijgen wij uw gegevens? 

Sales Butler kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. In de meeste  gevallen ontvangen we gegevens direct van u, omdat u deze zelf aan Sales Butler verstrekt.  Bijvoorbeeld omdat u informatie opvraagt via onze website, omdat u gebruik wilt maken van onze  diensten of omdat u zich hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief. 

We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun  vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel, maar ook van  handelsinformatiebureaus of via het insolventieregister. In het kader van klant- of  leveranciersacceptatie kunnen wij ook gebruikmaken van openbare informatie op het internet. 

 1. Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens? 

5.1 Algemeen 

Sales Butler kan haar diensten alleen goed uitvoeren als Sales Butler daarbij persoonsgegevens kan  opvragen en vastleggen. Dat is nodig om gerichte informatie te kunnen geven over onze producten  en diensten, maar ook voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor fraudebestrijding,  het voldoen aan wettelijke bepalingen, voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website  en online diensten en ter verbetering van de dienstverlening. Hierna lichten we dat verder toe. 

5.2 Om onze diensten te kunnen leveren 

Sales Butler heeft persoonsgegevens nodig voor een goede uitvoering van de dienstverlening. Met uw persoonsgegevens kunnen we bijvoorbeeld: 

 • onderzoeken of u klant bij ons kunt worden; 
 • uw aanvraag of wijziging van een verzekering of andere dienst beoordelen. De aanvraag voor  onze diensten gaat vaak digitaal, via een geautomatiseerde verwerking. U kunt altijd contact  met ons opnemen over de uitkomst van de beoordeling; 
 • contact met u opnemen of namens u een wederpartij aanschrijven; 
 • uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn. 

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van uw gegevens is in deze gevallen de overeenkomst  die we met u aangaan. 

5.3 Marketing 

We brengen onze klanten graag op de hoogte van onze oplossingen. Bijvoorbeeld via een  nieuwsbrief, per e-mail, via onze website en via gepersonaliseerde advertenties. Daarvoor gebruiken  we persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor onze  marketingactiviteiten. Sales Butler heeft een centrale klantenadministratie. De gegevens die we zelf  hebben ontvangen, kunnen worden aangevuld met openbare bronnen. 

Daarbij houdt Sales Butler rekening met uw voorkeuren. Wij vinden het belangrijk dat wij informatie  toesturen die voor u relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en 

nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens (‘open- en klikgedrag’). Als u  geen commerciële informatie van Sales Butler wilt ontvangen, kan dat uiteraard. Onder ‘uw rechten’  leest u hieronder hoe u zich af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en /of  nieuwsbrieven. 

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van gegevens voor deze doeleinden is het  gerechtvaardigd belang van Sales Butler bij het onderhouden en vergroten van ons klantenbestand. 

5.4 Telefoongesprekken 

Telefoongesprekken kunnen door Sales Butler worden vastgelegd en bewaard voor onder meer de  volgende doeleinden: 

– soms is het nodig om een gesprek op te nemen om mondelinge afspraken goed vast te leggen en  om bewijs daarvan te kunnen leveren; 

– We nemen gesprekken op voor het evalueren of verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening  of voor trainings-, coaching- en beoordelingsdoeleinden. 

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is dus in sommige gevallen de  overeenkomst en in andere gevallen het gerechtvaardigd belang van Sales Butler om de kwaliteit van  de dienstverlening te waarborgen en te verbeteren. 

5.5 Voor (statistisch) onderzoek en ter verbetering van de dienstverlening 

We gebruiken gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en verbetering van onze  dienstverlening. Dat doen we door die te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op  nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we: 

 • de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en  processen versnellen; 
 • nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren. 

Bij het analyseren gebruiken we alleen de gegevens die we daarvoor nodig hebben. En we kunnen  gegevens bundelen op een bepaald abstractieniveau (aggregeren), versleutelen (pseudonimiseren)  of anoniem maken om de eventuele risico’s van het gebruik van deze gegevens te beperken. 

Ook maken we van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag verschillende groepen  (profielen). Daar kunnen we dan op inspelen. We kiezen welke service het beste bij een groep  klanten past. Ons aanbod stemmen we daarop af. 

De rechtmatige grondslag voor het verzamelen van deze gegevens is het gerechtvaardigd belang van  Sales Butler. 

 1. Van wie hebben we persoonsgegevens? 

We verwerken persoonsgegeven van onze klanten. Bijvoorbeeld omdat u direct of indirect contact  hebt (gehad) met ons. Ook verwerken we gegevens van contactpersonen en vertegenwoordigers van  onze zakelijke klanten en van leveranciers.

 1. Hoe gaat Sales Butler om met persoonsgegevens? 

Sales Butler legt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens vast,. Sales Butler neemt bovendien de  benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen  tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen zijn logische  toegangsbeveiliging, beheer van autorisaties, versleutelen van persoonsgegevens, intensief  monitoren van websites en infrastructuur op beveiligingslekken, gebruik van firewalls en afspraken  met leveranciers over informatiebeveiliging. 

Medewerkers van Sales Butler en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Sales  Butler vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen  geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat  noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden. 

Daarnaast zorgen we voor goede beveiliging. Denk aan gebruikersnamen, wachtwoorden, en  controlevragen. En we investeren in middelen die u en ons beschermen tegen allerlei vormen van  criminaliteit. 

 1. Bewaartermijnen 

Sales Butler bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw  gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te  bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te  bewaren (fiscale bewaarplicht). 

De bewaartermijn die Sales Butler hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard  van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens verwijderd of  geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer  toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen  voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

 1. Uw rechten. Hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen? 

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de  persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Sales  Butler uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Maar ook als  u Sales Butler toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en  deze toestemming wil intrekken

Sales Butler stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een reactie op uw verzoek.  Sales Butler zal u steeds laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan  is. 

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit  Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

U kunt ons ook laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor  marketingactiviteiten of uw verleende toestemming voor het gebruik van een e-mailadres intrekken.  Dat kan via het formulier afmelden “afmelden commerciële informatie”

Daarnaast kunt u zich altijd afmelden voor de ontvangst van commerciële e-mailberichten van Sales  Butler via een afmeldlink in het bericht zelf. 

 1. Verstrekking van gegevens aan derden 

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer dat  noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Sales Butler, bij het bestrijden van  verzekeringsfraude of als de wet- en regelgeving dat vereist. 

10.1 Fraudebestrijding en wettelijke verplichtingen 

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan  toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal Sales Butler passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel  mogelijk te waarborgen. 

10.2 Ondersteunende diensten 

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers,  sociaalnetwerkproviders, marketingbureaus, creditcardmaatschappijen en screeningsdiensten. Wij  maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn  verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze  instructies. 

10.3 Verstrekking aan andere landen 

Sales Butler kan persoonsgegevens overdragen aan andere landen. Wij doen dat alleen als het  noodzakelijk is voor onze dienstverlening ofwel wanneer we daartoe verplicht zijn op grond van wet en regelgeving. De wetgeving biedt niet in alle landen dezelfde mate van bescherming van  persoonsgegevens. Daar waar nodig zorgt Sales Butler ervoor dat er adequate  veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn voordat de gegevens worden overgedragen. 

10.5 Andere websites 

Op de websites van Sales Butler kunt u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van  derden aantreffen. Sales Butler kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw  gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de  betreffende site. 

 1. Datalekken 

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Sales Butler is verplicht om een  datalek binnen 72 uur te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en bij degenen van wie de  gegevens zijn en/of degenen die ze gebruiken. Die verplichting geldt niet wanneer het niet 

waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betreffende  personen. Datalekken worden bij Sales Butler altijd intern geregistreerd en beoordeeld. Per geval  wordt vastgesteld welke actie er nodig is om de risico’s voor de betrokkenen zo goed mogelijk te  beperken. 

Het is belangrijk dat alle datalekken die betrekking hebben op persoonsgegevens die door Sales  Butler worden verwerkt bij Sales Butler worden gemeld en beoordeeld, zodat we daar actie op  kunnen ondernemen. U kunt datalekken melden op butler@salesbutler.nl, of melden bij onze  Functionaris voor de Gegevensbescherming, directie of afdeling hr. 

Vragen of opmerkingen 

Hebt u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan: Sales Butler, Bergweg 55B,  3037EB te Rotterdam 

Wijzigingen 

Sales Butler behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement,  bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en  regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website. 

Laatst gewijzigd: februari 2019